ติดต่อ

สำนักงานของสมาคม

สำนักงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ( ชสอ. )

เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย

จังหวัดนนทบุรี 11130

E-mail : fsct.ifsct@gmail.com 

เจ้าหน้าที่ สส.ชสอ.   081-826-1104, 081-826-1140

คุณรัตติกุล  ทศดร                  หัวหน้าฝ่ายบัญชี

คุณชุติมา  จันอิน                    หัวหน้าฝ่ายการเงิน
คุณศิรินันท์  คงผึ้ง                   หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
คุณสุวคนธ์  สมใจ                   หัวหน้าฝ่ายธุรการ
คุณพรรณราย  สุวรรณเลิศ      พนักงานคอมพิวเตอร์
คุณทูลทอง  บุญครอง             พนักงานการเงิน
คุณสาวิตรี  ศรีสมใจ                พนักงานธุรการ
คุณกรกช  ศรีสุวงศ์                  พนักงานธุรการ
คุณดิศรินทร์  สุขเกษม             พนักงานการเงิน
คุณศุภลักษณ์  รัตนบรรยงค์     พนักงานบัญชี
คุณวริษา  ชูสิน                         พนักงานการเงิน
คุณสุภาพร  พรวิวัฒนชัย           พนักงานทะเบียน
คุณศศิธร  เทียนจ่าง                  พนักงานทะเบียน

เจ้าหน้าที่ประสานงาน
(ฝ่ายวางแผน ชสอ.)

คุณสุนทรี         ถาวร               ผู้จัดการฝ่ายวางแผน    081-907-2641